Terugplaatsing SBO-BaO

 

Het stimuleren van het terugplaatsen van leerlingen van de speciale basisschool naar de reguliere basisschool is één van de doelstellingen van WSNS. De SBO-school werkt er hard aan om hun leerlingen weer terug te brengen op niveau van de basisschool. Hierbij gaat het om verschillende ontwikkelingsterreinen: sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Jaarlijks wordt bekeken welke kinderen binnen de SBO-school gebaat zijn bij terugplaatsing naar het basisonderwijs.
Voor het realiseren van een succesvolle terugplaatsing is ambulante begeleiding vanuit de SBO-school gewenst. Extra begeleiding binnen de basisschool zelf kan het eerste jaar na de terugplaatsing noodzakelijk zijn.
Bij de PCL kan extra formatie worden aangevraagd voor de begeleiding vanuit de SBO-school en voor extra zorg in de basisschool.

Bij twijfel over de keuze van de basisschool kan met toestemming van de ouders VIA Leiden of de desbetreffende directiekring geconsulteerd worden.

 

Procedure Terugplaatsing vanuit het SBO naar het BaO

 

De SBO-school inventariseert regelmatig welke leerlingen niet meer aan de verwijzingscriteria van de PCL voldoen. De directeur van de SBO-school stelt de ouders en de PCL hiervan op de hoogte. De SBO-school onderzoekt welke basisscholen kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. VIA Leiden of de desbetreffende directiekring kan hierbij om advies gevraagd worden. De SBO-school adviseert de ouders bij de schoolkeuze en de ouders melden hun kind aan. De basisschool stelt in overleg met de SBO-school en de ouders een handelingsplan op. Op basis van het handelingsplan kan, na aanvraag, de PCL een zorgarrangement verlenen voor de extra begeleiding die nodig is vanuit de SBO en voor de extra begeleiding door de basisschool zelf.

Subsidieprocedure:

 

 1. Nadat de SBO-school en de basisschool in overleg met de ouders tot terugplaatsing hebben besloten, kan een zorgarrangement bij de PCL worden aangevraagd.
 2. Bij de aanvraag wordt een gezamenlijk handelingsplan toegevoegd. Dit plan moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
  * datum van plaatsing op de basisschool;
  * de hulpvraag van het kind;
  * concrete omschrijving van de hulp die geboden gaat worden;
  * tijdsinvestering in de begeleiding;
  * tijdsplanning;
  * evaluatieafspraken.
 3. Beide scholen geven aan hoeveel tijd nodig is voor de begeleiding.
 4. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het ingediende plan.
 5. Binnen een maand na afronding van de begeleiding dient door de basisschool schriftelijk verslag uitgebracht te worden van het verloop van de begeleiding aan de PCL. Hierin staat ten minste de realisatie van de gepleegde personele inzet en het resultaat. Het verslag wordt ondertekend door de ouders, de directeur van de basisschool en de ambulante begeleider van de SBO-school.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren