Concept

 

De organisatie van het onderwijs ingedeeld in stromen


Ons onderwijs geven wij vorm in verschillende stromen (leerroutes) De kern bestaat uit een de oranje stroom. In deze kerngroep zitten de meeste leerlingen van onze school. De kinderen plaatsen wij in een vaste kerngroep.


In de oranje stroom krijgen leerlingen vakken aangeboden in hun basisgroep, in groepsdoorbroken reken- en taal/leesgroepen én in werkplekken. Hierbij wordt thematisch gewerkt.

In de blauwe stroom (gespecialiseerde groepen)
De blauwe stroom is een lesplek binnen het SBO voor leerlingen die moeite hebben zich staande te houden in deze kerngroep. Deze leerlingen krijgen in de blauwe stroom de kans hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen en kunnen zich in deze groep voldoende veilig voelen.
In de blauwe stroom zijn observatieplekken beschikbaar voor leerlingen. Deze observaties vinden plaats door de leerkracht maar ook de specialisten als psycholoog, orthopedagoog, speltherapeut worden bij de observaties betrokken. Leerlingen die in aanmerking komen voor een observatieplaats voor minimaal 1 jaar delen we in principe in een kerngroep in.


In de groene ‘stroom’ (extra ondersteuning) komen kinderen vanuit de drie andere stromen gedurende een lesblok deelnemen. Deze groepen zijn flexibel van samenstelling en er vinden groeps- en individuele behandelingen en trainingen plaats. Deze kunnen zijn: Dyslexiebehandeling, dyscalculiebehandeling, logopedie, speltherapie, faalangstreductie training, Kunstzinnige therapie, Motorische RT.


Afhankelijk van de onderwijsbehoefte kijken we per leerling welk aanbod past bij de ontwikkelings-doelen. In principe neemt een leerling maximaal 1 keer per dag deel aan een activiteit uit de groene stroom.


Kerngroepen

Vaste basisgroep, groepsdoorbroken instructiegroepen, werkplekken en soms additionele groep (groen)

Gespecialiseerde groepen

Vaste groep, alle vakken in dezelfde groepssamenstelling, soms deelname aan additionele groepen (groen)

Additionele ondersteuning

Flexibele groepen, instroom vanuit kerngroepen                                                                                           

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren