Pestprotocol

Samenvatting van het pestprotocol SBO  De Vlieger

 

Wat is pesten?

Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt achter de rug van leerkrachten.

Een kind wordt gepest wanneer deze herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een ander (fysiek, verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) .

Jij hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van de ander en die ander hoeft zich niet onveilig te voelen door jouw gedrag. School ondersteunt kinderen hierbij, in samenwerking met ouders.

Met behulp van de kanjerlessen doet de school aan preventie. 

Kernpunten in de aanpak:

 

1.   De Kanjerafspraken en de 4 schoolregels

             -Ik kijk en luister naar de juf/ meester

             -Ik doe wat de juf/ meester van mij vraagt     

             -Ik praat met gewone woorden

             -Ik blijf van een ander af. 

2.   Denk goed over jezelf en de ander. 

3.   Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders. 

4.   Denk oplossingsgericht. 

5.   Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt. 

6.   De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil.

7.   Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling). 

8.   Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan. Met behulp van de kanjer coördinatoren.

9. Werken met een pleinplan (indien nodig)


Hoe pakken wij het pesten aan?
Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet, en zorgt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. 


De leerkracht gaat ervan uit dat mensen, dus ook kinderen, elkaar niet dwars willen zitten. Kinderen hebben niet de bedoeling om vervelend te doen. In een conflict wordt daarom gevraagd naar bedoelingen van het kind. We proberen het probleem klein te houden met elkaar.

 

Actie die moet worden ondernomen door de leerkracht:

 

- Contact opnemen binnen de organisatie met een van de volgende personen: Directie, MT of IB die vanuit “de lijn” (=hiërarchie) kan ondersteunen en bijstaan.

- Contact opnemen met de ouder(s) van dit kind.

- Proberen ter plekke telefonisch of door middel van directe afspraak met de ouders te overleggen hoe nu verder te handelen (het hangt van de situatie af of je iets telefonisch of met een directe afspraak kunt afhandelen).

- Ouders wordt verteld wat het probleem is en wat de bedoeling van hun kind lijkt te zijn. Kind is aanwezig bij het gesprek.

- Aan de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd of zij de bedoeling van hun kind (Ja of Nee), ondersteunen.

Inline image

Time out protocol
SBO de Vlieger werkt aan een veilig  schoolklimaat.  Dit is een voorwaarde voor alle betrokkenen om goed te kunnen functioneren. We hechten veel waarde aan het aanleren van positief gedrag. Dit doen we met ondersteuning van de Kanjertraining. Toch kan er ongewenst gedrag voorkomen.  We spreken van ongewenst gedrag wanneer een schoolregel wordt overtreden (zie bijlage).Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag door een leerling treedt het time-out protocol in werking.

 

Invulling van de time- out:
De time-outaanpak van SBO de Vlieger gaat volgens het principe van van Overveld (2010) De time-out  wordt ingezet als een positieve techniek. De time-out als vorm van preventie van escalerend gedrag. In dit protocol is omschreven hoe gehandeld moet worden tijdens verschillende vormen van time-out. Met als doel dat de leerlingen die in een time-out geplaatst zijn handvatten meekrijgen om in een volgende situatie anders te kunnen handelen.
De leerkracht is als hoofdaannemer van de groep eindverantwoordelijk voor de leerling die in de time-out komt.

 

We onderscheiden drie vormen van time-outs:

1.       Afscherming en/of uitsluiting: Time-Out plek in de klas

2.       Exclusie: Time-Out plek in een andere klas

3.       Isolatie: Time-Out plek bij de achterwacht

 

De eerste twee time –out plekken zijn voornamelijk gericht op preventief handelen. De derde time-out is meer curatief van aard. Van deze plek wordt gebruik gemaakt wanneer de veiligheid van alle betrokkenen niet gewaarborgd kan worden.

 

Klik hier voor het Protocol schorsing en verwijdering

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren