Bevoegd gezag

 

Stichting SBO de Vlieger 

 

De stichting houdt zich ten doel het in stand houden en bevorderen van speciaal basisonderwijs op algemeen bijzondere grondslag.

Het onderwijs op de school bevordert de individuele ontwikkeling van de leerlingen, waarbij aan de intellectuele, de sociale en de culturele ontplooiing van de persoonlijkheid gelijkelijk aandacht wordt geschonken.Tegelijkertijd draagt het onderwijs op de school bij aan de ontwikkeling van de leerlingen, ten aanzien van de waarden en normen van de Nederlandse samenleving, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan het pricncipe van gelijke begandeling, het functioneren in een democratische samenleving en het bevorderen van gemeenschapszin.

 

De stichting kent als organen een bestuur en een Raad van Toezicht.

 

Het bestuur bestaat uit één bestuurder, die tevens belast is met de directie van de school. De bestuurder wordt aangeduid met de term “ directeur- bestuurder”.

De directeur- bestuurder is belast met het bevoegd gezag.

 

De stichting staat onder de leiding van de directeur-bestuurder

Dhr. S.C Van Haaren

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder, op de gang van zaken binnen de Stichting en de onder de Stichting ressorterende school. 
 
Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht mail dan naar: raadvantoezicht@sbodevlieger.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren