Kameleon

Als de basisvaardigheden voor het lezen en rekenen nog niet voldoende op gang zijn gekomen, of als een kind nog leerkrachtafhankelijk is, of er extra observatie nodig is om de onderwijsbehoeftes in kaart te brengen, kan uw kind geplaatst worden in groep Kameleon. In deze groep wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van de reken- en leesvaardigheden. Halverwege het schooljaar mogen de kinderen die daaraan toe zijn, stagelopen in de oranje stroom. In de Kameleon groepen is net als in de Regenbooggroepen extra ondersteuning aanwezig om nog beter aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Na de Kameleon groep of gedurende het schooljaar (indien mogelijk) worden de kinderen doorgeplaatst naar een andere stroom (en groep).

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren