Logopedie

 

Wat houdt de logopedische expertise vanuit SBO De Vlieger in?


De vraag die centraal staat bij een aanmelding voor logopedische expertise vanuit De Vlieger is: Waar valt het kind op uit in de klas en hoe kunnen wij daar als logopedist bij helpen?
Dit wordt in kaart gebracht door een gesprek met intern begeleider (ib-er) en/of leerkracht, een observatie en zo nodig een logopedisch onderzoek. Hierna wordt in overleg bepaald of er logopedie nodig is en in welke vorm dit wordt aangeboden: logopedie vanuit de vrije vestiging, vanuit De Vlieger, of een combinatie van beide.

 

De logopedische begeleiding vanuit De Vlieger bestaat uit één keer per week 30 à 45 minuten op de eigen school van het kind.

Onze behandeling richt zich op het ondersteunen van kinderen die problemen hebben op de volgende gebieden: taalproductie, taalbegrip, auditieve vaardigheden, communicatieve redzaamheid, pragmatiek en spraak.


Kinderen zijn gebaat bij herhaling. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de lessen die in de klas worden gegeven, voornamelijk de taalmethode van de school. Ook de methodes van de zaakvakken kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld met pre-teaching aan taalbegrip en woordenschatuitbreiding te werken. Kinderen herkennen de lesstof in de klas en kunnen zo de lessen makkelijker volgen. Hierdoor zijn de kinderen meer bij de les betrokken, hebben ze meer plezier in de les en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

 

Er zijn veel voordelen van behandeling op de school van het kind.
We kunnen..

 • regelmatig direct overleg hebben met leerkracht, ib-er, ouders. Deze overleggen zijn gepland én ongepland. Doordat we in de school aanwezig zijn is er de mogelijkheid voor korte overleggen tussendoor. De voortgang van de behandeling wordt besproken, tips voor in de klas en thuis worden gegeven;
 • aanwezig zijn bij overleg met derden (zoals een ambulant dienstverlener, verpleegkundige, jeugdarts);
 • observeren in de klas;
 • contactpersoon zijn tussen school en logopedist in een vrijgevestigde praktijk.
 • direct aansluiten bij methodes en thema’s in de klas;
 • het geleerde direct laten toepassen in diverse situaties (in een klein groepje, in de klas, in een winkel, aan de telefoon, enz.);
 • na een behandeling het kind direct in de klas laten zien wat het gedaan heeft. Er vindt herhaling plaats en het kind kan succeservaringen opdoen. De leerkracht ziet hoe en wat geoefend is en kan dit toepassen in de groep;
 • taalproblemen behandelen bij kinderen die om diverse redenen niet vergoed worden in een praktijk. (Bijvoorbeeld NT-2);
 • taalproblemen behandelen bij kinderen waarvan de ouders om diverse redenen niet in staat zijn naar een praktijk te gaan. (Bijvoorbeeld fysieke/psychische problemen bij ouders);
 • taalproblemen behandelen waarbij behandeling in een praktijk niet mogelijk is door bijvoorbeeld gedragsproblemen;
 • taalproblemen behandelen bij kinderen die ‘behandelmoe’ zijn in een logopedische praktijk. Vaak lukt het in het schoolse systeem dan nog wel.
 • taalproblemen behandelen bij kinderen met een laag intelligentieprofiel, bij wie de taalproblemen niet op zichzelf staand zijn, maar bij wie logopedische interventie wel gewenst is.
   

De procedure om in aanmerking te komen voor logopedische expertise vanuit De Vlieger is als volgt:

 1. Met toestemming van en in overleg met de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden wordt het aanmeldformulier ingevuld door de ib-er van de school.   
 2. Het door de ouders ondertekende aanmeldformulier wordt gestuurd naar: logopedie@sbodevlieger.nl
 3. De logopedisten nemen contact op met de school.
 4. In overleg wordt bepaald of de logopedische behandeling zal worden gestart. Het kan zijn dat het kind eerst op de wachtlijst wordt geplaatst.

 

Logopedisten SBO De Vlieger,

 

Femke Boddé
Esther van der Weiden

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren