Visie en missie

 

De missie en ambitie van de SBO-voorziening is:


Het Speciaal Basisonderwijs van het Samenwerkingsverband PPO in de regio Leiden is een professionele onderwijs- ondersteunings-voorziening. Wij bieden alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes het onderwijs dat ze nodig hebben om een volwaardig lid van de maatschappij te zijn. Dit doen we in gezamenlijkheid met alle partners vanuit ons samenwerkingsverband PPO-Leiden, zowel vanuit het primair- en als het speciaal onderwijs.


Dit kan zijn door plaatsing op onze lesplek of in de vorm van ondersteuning op het regulier onderwijs middels het aanbieden van verschillende arrangementen op de basisschool of de verder uit te werken arrangementen richting gespecialiseerd onderwijs.


Binnen onze lesplek bieden wij kinderen ruimte om zichzelf te zijn. Hierdoor krijgen zij gelegenheid hun talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen in een vreedzame en inspirerende omgeving. Dit doen we samen en met iedereen die we daarvoor nodig hebben.


Binnen ons ondersteuningsaanbod richten wij ons op de vraag en behoefte van de basisscholen door gespecialiseerde ondersteuning aan te bieden, gericht op het sterker worden van de basisscholen aan de ene kant en het sterker worden van de leerling en leerkracht aan de andere kant. Kenmerkend hierbij is dat we ons expliciet richten op de driehoek ouder-kind-school. Daarnaast willen we graag onderwijsarrangementen ontwikkelen in samenwerking met de scholen voor speciaal onderwijs die er voor zorgen dat we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit kan in de vorm van (tijdelijke) lesplekken.

 

Slogan en kernwaarden


Onze slogan is: ’Groeien in kracht’


Onze kernwaarden zijn:
• Verdraagzaamheid
• Verbinding
• Vindingrijkheid
• Veerkracht

 

De diversiteit van de complexe samenleving vraagt van ons allen een houding waarin respect en ruimte leidt
tot verdraagzaamheid en laat zien dat we uitgaan van verschillen. Om volwaardig lid te zijn van deze veranderende maatschappij is het van belang om vaardigheden zoals vindingrijkheid en veerkracht te (blijven) ontwikkelen.

 

Op onze voorziening willen we zorgen dat de kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op een volwaardige deelname aan de samenleving.


Vanuit het uitdragen van deze gezamenlijke waarden brengen we groei tot stand, zowel voor de leerlingen als voor het personeel van de Vlieger.

  


Streefbeelden

 

1. Het onderwijsconcept sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en bij de kenmerken van

    de doelgroep. Dit vraagt voortdurende interne flexibilisering van het onderwijsconcept om tegemoet te 

    komen aan passend onderwijs binnen onze lesplek.

2. De Vlieger is erkend als “Gezonde School”. Dit betekent dat aan alle aspecten van de gezonde school

    planmatig en structureel tijd en aandacht besteed wordt. Een gezonde leefstijl bevordert het (werk)geluk     

    van alle betrokkenen bij de Vlieger.

3. Leerlingen kunnen partieel onderwijs volgen buiten de lesplek middels arrangementen uitgevoerd door de

    expertise van de Vlieger. De Vlieger draagt hierdoor bij aan thuis-nabij onderwijs en versterkt daarmee de

    deskundigheid van de basisscholen. Dit doen we door te investeren in de driehoek ouder-kind-school in

    samenwerking met de jeugdhulpverlening en de basisscholen.

4. Er is sprake van een intensieve samenwerking met scholen voor het speciaal onderwijs om tegemoet te

    komen aan álle onderwijsbehoeften van leerlingen binnen het Samenwerkingsverband. Gezamenlijk richten

    we gespecialiseerd onderwijs in. Dit kan betekenen dat er uitwisseling (proefplaatsing) kan plaatsvinden     

    van leerlingen vanuit het SO naar het SBO óf vanuit het SBO naar het SO om zo optimaal mogelijk aan te

    sluiten bij de behoeften van leerlingen.

5. Medewerkers hebben een onderzoekende reflecterende houding, waarbij we uitgaan van het creëren van

    kansen en aansluiten bij mogelijkheden. Binnen de professionele leergemeenschap staat gezamenlijk 

    vakmanschap en professioneel handelen centraal, om zo het onderwijs aan de leerlingen te blijven

    verbeteren.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren