Impulsklas

                                           Impuls 

Inleiding

In het schooljaar 2013-2014 heeft SBO de Vlieger de eerste Impulsklas van Nederland neergezet. Inmiddels is de Vlieger Impulsklas in de regio Leiden een begrip geworden.

De Impulsklas is door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en SBO de Vlieger opgezet om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven zich binnen het reguliere onderwijs op een goede manier te ontwikkelen.

 

Doel van de Impulsklas.

Een groepje van maximaal 8 leerlingen gaat samen met een ouder/verzorger gedurende 12 weken één dagdeel per week naar klas op en andere school. Daar werken ze aan het reguliere schoolwerk, zodat ze geen achterstand oplopen. Ondertussen werken ze aan hun vooraf gestelde, persoonlijke doelen, die ze samen met de school, Impulsleerkracht en de ouders hebben opgesteld. Dat kan iets zijn als: ‘Ik steek mijn vinger op als ik iets wil vragen’ of: ‘Ik luister naar de uitleg van de juf/meester’. De eigen leerkracht beoordeelt in de klas de gestelde doelen en vult de resultaten in op de doelenkaart. 

 

Uniek aan deze aanpak is, dat ook één van de ouders/verzorgers deelneemt. De ouder/verzorger gaat één dagdeel per week mee naar de Impulsklas. Daar werkt hij in een veilige omgeving samen met het kind aan de verbetering van diens gedrag. De ouder/verzorger krijgt daarmee niet alleen beter zicht op het gedrag van het kind op school, hij krijgt ook de kans om het kind actief te ondersteunen bij gedragsverandering. Het doel van de Impulsklas is het versterken van de driehoek kind-school-ouder.

 

In het Jeugdjournaal is een item geweest over de Impulsklas. Klik hier voor filmpje.

 

Voor wie is de Impulsklas?

De Vlieger Impulsklas is er voor een leerling met meestal een leervraag in de werkhouding of in het gedrag, waarvoor een oplossing gezocht wordt. Kinderen hebben doelen die vooral gericht zijn op het verbeteren van executieve functies(ongeveer 80%). Denk hierbij aan het verbeteren van concentratie, emotieregulatie, maar ook hulp vragen, sociale aansluiting en omgang met de leerkracht.

Kinderen worden aangemeld voor de Impulsklas wanneer de leerkracht of IB' er inschat dat een versterking van de driehoekkind-school-ouder nuttig kan zijn. Vaak is het zo dat als het kind problemen heeft op school het thuis ook niet altijd even makkelijk is. Daarom betrekt de Impulsklas de ouders en de leerkracht bij de aanpak van het kind in de klas en thuis.

 

Programma in de Impulsklas

In de bovenbouwgroepen ligt de focus op het verbeteren van werkhouding, omgaan met frustratie en luisterhouding. Een groot deel van de dag werken leerlingen aan de leerstof die ze meekrijgen uit de klas. Daarnaast is communicatie een belangrijk aspect. Hoe communiceer je met je ouders, met de leerkracht en met je leeftijdsgenoten. Door middel van energizers en gerichte oefeningen wordt hieraan gewerkt.

 

In de onderbouwgroep ligt de focus op het leren uitvoeren van opdrachten, samenwerken en taakgerichtheid. Dit gebeurt door het maken van hun eigen schoolwerk maar ook door samenwerkingsopdrachten in de vorm van spel en doe-opdrachten. De emotionele beleving en bewustwording van het kind staat hierbij centraal. 

 

Voor de ouders is er een moment op de ochtend dat zij samen met de ouderbegeleider praten over school, thuis en opvoeden. Dit kan zowel individueel als in de groep met andere ouderszijn. Vaak staat hierbij een thema centraal. 

 

Impulsklas op school

Kenmerkend van de Impulsklas is de oplossingsgerichtebenadering waarop de leerlingen ondersteund worden in het werken aan eigen houdings- en gedragsdoelen. De kinderen gebruiken daarbij een zgn. 'doelenkaart' die het verloop en het succes van de verrichtingen inzichtelijk maakt. In de eigen groep werkt de leerling ook aan zijn doelen. Hiervoor vult de leerling en de eigen leerkracht de doelenkaart iedere dag in en worden de doelen dagelijks geëvalueerd. De eigen leerkracht krijgt door observaties en gesprekken ook meer zicht op onderwijsbehoeften van de leerling en krijgt van de Impulsklasbegeleiders handvatten om deze leerling goed te begeleiden.

Daarnaast bieden de Impulsklasbegeleider vanuit hun expertise ondersteuning aan leerkrachten in de klas. Zijwerken nauw samen met leerkrachten en de IB-er van de school en zo wordt de Impulsklas een onderdeel van de schoolsetting.

 

Een brede kijk helpt om de successen die door ouders, leerlingen en leerkrachten zijn geboekt te borgen. Impuls voert voortgangsgesprekken op alle scholen waar Impulsklasleerlingen zitten om de afstemming met de school en de verdere ontwikkeling van de Impulsklas te waarborgen. Deze nauwe samenwerking levert op dat scholen beter zicht krijgen op waar zij nu staan in het bieden van passend onderwijs en welke leervragen er nog zijn omtrent het omgaan met leerlingen met werkhoudings- en gedragsproblemen binnen de school. Verdere professionalisering van het team en een aanbod op maat is een mogelijk vervolg. Scholen maken gebruik van het Impulsaanbod uit de waaier van ondersteuning.

 

Wat maakt de Impulsklas uniek?

 • Een dagdeel in de week werken met maximaal 8 kinderen in de Impulsklas samen mét hun ouders aan hun persoonlijke doelen. 

 • De systemische opzet: er wordt gewerkt met doelenkaarten, er wordt gewerkt

  met het systeem waarin het kind opgroeit.

 • Het versterken van de driehoek kind-school-ouders: ouders vervullen een centrale

  en actieve rol tijdens de bijenkomsten en in het ontwikkelproces.

 • De interprofessionele samenwerking tussen leerkracht en ouderbegeleider.

  Ouders geven aan dat het uitwisselen van ervaringen tijdens de ouderbijeenkomsten zeer waardevol is.

 • Ouders hebben meer inzicht in het gedrag van hun kind en wat school van

  hen vraagt. Ouders hebben tools gekregen voor de opvoeding van hun kind.

 • Leerkrachten geven aan dat ze hun leerlingen beter begrijpen, beter kunnen begeleiden.

  Door de Impulsklas hebben ze meer inzicht gekregen in het gedrag van hun leerling.

 

Wanneer en waar is de Impulsklas?

Op dinsdag en donderdagochtend draaien er twee groepen voor het oudere kind, onder leiding van Désirée Keijzer en Chantal Neys. Hieraan kunnen leerlingen vanaf groep 5 deelnemen.

 

Dinsdagochtend draait ook een groep voor het jongere kind, onder leiding van Selma Jansen en Monique Welling.Deze groep is bestemd voor leerlingen uit groep 3 en 4. 

 

De tijden zijn van 8.45 uur tot 12.00 uur. Hierna gaan de leerlingen weer terug naar hun eigen school.

 

De Impulsklassen wordt momenteel op twee locaties gegeven:

 

Brede school Merenwijk, Valkenpad 1, 2317 AN Leiden

Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA Leiden

 

Het is mogelijk om een Impulsklas op te zetten op een andere locatie.

 


Voorwaarden Impulsklas

Aanvragen impulsklas download; aanvraagformulier Impulsklas

 

 

Folders

Folder Impulsklas leekrachten. Klik hier

 
 

Artikelen

Klik hier voor het krantenartikel over de Impulsklas van 20-12-2016

Klik hier voor het artikel over de Impulsklas in Zoeterwoude.

 

Artikel 'Ouders als Buddy'

 

Klik hier voor het Impulsklas artikel dat geplaatst is in het tijdschrift

Passend onderwijs.

 

Klik hier voor het Impulsklas filmpje bij het Jeugdjournaal

 

Filmpje

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren